СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 69 от 4.VIII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 174 от 31 юли 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с постановление № 186 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 67 от 2012 г.)
 
Постановление № 166 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
 
Постановление № 171 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
 
Постановление № 168 от 30 юли 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за заплащането на правната помощ, приета с постановление № 4 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 5 от 2006 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за военното разузнаване (дв, бр. 88 от 2015 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за хазарта (дв, бр. 26 от 2012 г.)
 
Постановление № 176 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (дв, бр. 62 от 2015 г.)
 
Втори допълнителен протокол към всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на всемирния пощенски съюз (ратифициран със закон, приет от 44-то народно събрание на 8 юли 2020 г. - дв, бр. 65 от 2020 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)
 
Наредба за отменяне на наредба № 91 от 2006 г. за хигиена на фуражите (дв, бр. 71 от 2006 г.)
 
Постановление № 164 от 29 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на проекти: "ам "хемус", участък от км 310+940 до км 327+260 - от п. в. буховци до п. в. "белокопитово" и "обходен път на гр. бургас от км 230+700 на път І-9 сарафово - бургас до км 493+550 на път І-6 ветрен - бургас и локални платна"
 
Постановление № 165 от 30 юли 2020 г. за одобряване допълнителни разходи на всички заинтересовани бюджетни организации за 2020 г. във връзка с междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на република България към организацията за икономическо сътрудничество и развитие (оиср), създаден с решение № 789 на министерския съвет от 2017 г.
 
Постановление № 167 от 30 юли 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
 
Постановление № 169 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2020 г.
 
Постановление № 170 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на община враца за 2020 г.
 
Постановление № 172 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
 
Постановление № 173 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2020 г.
 
Постановление № 175 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
 
Постановление № 177 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2020 г.
 
Постановление № 178 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на министерства за 2020 г.
 
Указ № 156 от 28.07.2020 г. за награждаване на г-н алберто алфредо мануел труеба - извънреден и пълномощен посланик на република аржентина в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 
Указ № 157 от 28.07.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за военното разузнаване
 
Указ № 158 от 28.07.2020 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменението на споразумението между правителството на република България и международната банка за възстановяване и развитие ("световна банка") за предоставяне на подкрепа за офис на световната банка в република България от 12 април 2019 г.
 
Указ № 159 от 29.07.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за хазарта
 
 
Решение по годишния доклад за дейността на комисията за защита на конкуренцията за 2019 г.
 
Решение за приемане на годишния доклад на комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. - "анализ на пазара на пощенските услуги"
 
Решение за приемане на годишния доклад на комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г.
 
Закон за ратифициране на изменението на споразумението между правителството на република България и международната банка за възстановяване и развитие ("световна банка") за предоставяне на подкрепа за офис на световната банка в република България от 12 април 2019 г.
 

Променени актове

Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 
Закон за специалните разузнавателни средства
 
Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 
Закон за движението по пътищата
 
Закон за защита на класифицираната информация
 
Закон за меценатството
 
Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 
Закон за електронните съобщения
 
Закон за електронното управление
 
Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 
Закон за резерва на въоръжените сили на република България
 
Закон за националната служба за охрана
 
Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
 
Закон за изменение и допълнение на закона за хазарта (дв, бр. 26 от 2012 г.)
 
Закон за държавна агенция "разузнаване"
 
Закон за противодействие на тероризма
 
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 
Закон за частната охранителна дейност
 
Всемирна пощенска конвенция (ратифицирана със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2018 г. - дв, бр. 18 от 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2018 г.)
 
Закон за киберсигурност
 
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 
Наредба за заплащането на правната помощ
 
Закон за корпоративното подоходно облагане
 
Закон за хазарта
 
Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на република България, обслужващи кораби от международно плаване
 
Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч. (загл. изм. - дв, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.)
 
Закон за военното разузнаване
 
Закон за мерките срещу изпирането на пари
 
Закон за физическото възпитание и спорта
 
Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 

Отменени актове

Наредба № 91 от 4 август 2006 г. за хигиена на фуражите