СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 84 от 12.X

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 216 от 5 октомври 2018 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с постановление № 259 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 78 от 2016 г.)
 
Постановление № 219 от 10 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г.
 
Постановление № 217 от 5 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с постановление № 17 на министерския съвет от 2018 г. (дв, бр. 14 от 2018 г.)
 
Наредба № 61 от 27 септември 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
 
Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване
 
Постановление № 218 от 5 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2018 г.
 
Указ № 223 от 05.10.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 
Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (дв, бр. 31 от 2007 г.)
 
 
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 

Променени актове

Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2018 г.
 
Постановление № 165 от 7 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
 
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 
Закон за лечебните заведения
 
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 
Закон за медицинските изделия
 
Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите