СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 24 от 16.III

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 35 от 13 март 2018 г. за изменение и допълнение на наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз, приета с постановление № 285 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 97 от 2009 г.)
 
Указ № 69 от 07.03.2018 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство беден, община девин, област смолян
 
Указ № 75 от 12.03.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - разград, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на шуменския окръжен съд за 2018 г.
 
Указ № 73 от 12.03.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за митниците
 
Закон за изменение и допълнение на закона за митниците (дв, бр. 15 от 1998 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (дв, бр. 33 от 2016 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (дв, бр. 12 от 2005 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация (дв, бр. 77 от 1991 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (дв, бр. 82 от 2006 г.)
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на министерството на образованието и науката (дв, бр. 44 от 2017 г.)
 
Постановление № 36 от 13 март 2018 г. за приемане на правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието
 
Правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието
 
Постановление № 34 от 10 март 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. по бюджета на община хайредин, област враца
 
Указ № 74 от 12.03.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
 
Решение за създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на чез груп в България
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт за съдебен район на окръжния съд - сливен, и административния съд - сливен, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - сливен, и административния съд - сливен, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - търговище, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 3 зсв за съдебния район на административния съд - шумен, за 2018 г.
 

Променени актове

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
 
Класификатор на длъжностите в администрацията
 
Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 
Закон за комисията за финансов надзор
 
Закон за предучилищното и училищното образование
 
Кодекс за застраховането
 
Закон за насърчаване на заетостта
 
Закон за обществените поръчки
 
Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Закон за чужденците в република България
 
Закон за акцизите и данъчните складове
 
Закон за данък върху добавената стойност
 
Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
 
Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2012 г.)
 
Правилник за устройството и дейността на звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на министерството на образованието и науката
 
Постановление № 13 от 31 януари 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
 
Закон за митниците
 
Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Закон за младежта
 
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
 
Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 
Закон за борба с трафика на хора
 
Закон за пазарите на финансови инструменти
 

Отменени актове

Наредба № 118 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на спирането (загл. - дв, бр. 74 от 2006 г.)
 
Наредба № 126 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение на масите и размерите (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Наредба № 129 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение монтажа на устройства за измерване на скоростта (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - разград, за 2017 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт за съдебен район на окръжния съд - сливен, и административния съд - сливен, за 2017 г.
 
Наредба № 122 от 10 януари 2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Наредба № 127 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на мястото за монтиране на задната регистрационна табела (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на административния съд - шумен, за 2017 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на шуменския окръжен съд за 2017 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - търговище, за 2017 г.
 
Наредба № 119 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория l по отношение на идентификацията на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2006 г.)
 
Наредба № 120 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Наредба № 121 от 10 януари 2005 г. за одобряване на стойките за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Наредба № 123 от 10 януари 2005 г. за одобряване на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Наредба № 124 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на задължителните надписи (загл. изм. - дв, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Наредба № 125 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Наредба № 128 от 22 юли 2005 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето (загл. из...(загл. изм. - дв, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Наредба № 130 от 18 август 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики (загл. изм. - дв, бр. 91 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)