Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 3 МАЙ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 01.01.2010 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.27 от 3 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 28 Септември 2012г.МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2011 г. съгласно приложение № 1.
(2) Разходите за заплати за съответния месец се ползват за определяне и изплащане на основните месечни заплати и възнаграждения, на допълнителни и други трудови възнаграждения, определени със закон или с друг нормативен акт.
(3) Икономията на разходите за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на парични и/или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.
(4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите на разходите за заплати могат да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, а за цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и за лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавната агенция "Национална сигурност" - до максималния размер за съответната длъжност и/или за издръжка в съответната административна структура или бюджетна организация. Намаляването на числеността на персонала се извършва с нормативен акт и не се отразява при формирането на годишния размер на разходите за заплати за следващата година.


Чл. 2. (1) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Размерът на основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно звание на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия считано от 1 януари 2012 г. се определя съгласно приложение № 3.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Размерът на основното месечно възнаграждение за присвоено военно звание на военнослужещите от служба "Военна информация" и от служба "Военна полиция" считано от 1 януари 2012 г. се определя съгласно приложение № 5 (поверително).
(5) Длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, се определят съгласно приложение № 6.
(6) Размерът на основното месечно възнаграждение за военно звание на военнослужещите от Националната разузнавателна служба се определя съгласно приложение № 7 (поверително).
(7) Размерът на основното месечно възнаграждение за военно звание на военнослужещите от Националната служба за охрана се определя съгласно приложение № 8 (за служебно ползване).
(8) Длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба се определят съгласно приложение № 9.
(9) Длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Националната служба за охрана се определят съгласно приложение № 10.
(10) Размерите на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи в Министерството на вътрешните работи се определят съгласно приложение № 11.
(11) Размерите на минималните и максималните основни месечни заплати за лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи, се определят съгласно приложение № 12.
(12) Размерите на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи в Главната дирекция "Изпълнение на наказанията" и в Главната дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието се определят съгласно приложение № 13.
(13) Размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Главната дирекция "Изпълнение на наказанията" и в Главната дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието, се определят съгласно приложение № 14.


Чл. 3. (1) Основното месечно възнаграждение на военнослужещите с присвоени висши офицерски звания или звание "полковник", несъответстващи на утвърдените за длъжностите по Указ № 168 на Президента на Република България от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 24 от 2010 г.) се определя за I степен на притежаваното от тях звание.
(2) В рамките на утвърдените размери на основните месечни заплати в таблицата по приложение № 6 министърът на отбраната определя по длъжностни наименования минималните и максималните основни месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител.


Чл. 4. (1) Основното месечно възнаграждение на държавните служители от Министерството на вътрешните работи се определя по реда на чл. 199 и 200 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(2) Основното месечно възнаграждение на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение, за които се изисква висше или средно образование, се определя по реда на чл. 203, ал. 1 - 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, като за длъжностите, за които се изисква по-ниско от средно образование, началната заплата за длъжност не може да бъде по-малка от 230 лв.
(3) Основното месечно възнаграждение на новопостъпилите държавни служители - стажанти в Министерството на вътрешните работи, за периода на първоначалното професионално обучение е 80 на сто от основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност от категория "Г" и от длъжността "полицай", "пожарникар" и "спасител" от категория "Е".
(4) На държавните служители - стажанти, се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна служба при условията и в размерите, определени за държавните служители в Министерството на вътрешните работи.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Основното месечно възнаграждение на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", се определя на базата на разчетните данни, посочени в § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби§ 1. На военнослужещите:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) назначени на длъжности в съответствие с § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.), размерът на основното месечно възнаграждение се определя, както следва:
а) (в сила до 30.03.2010 г.)
б) притежаващи военно звание "сержант", назначени на длъжности, изискващи по длъжностно разписание звание "младши сержант" - размерът на основното месечно възнаграждение, предвидено за званието "сержант";
в) притежаващи военно звание "старши сержант", назначени на длъжности, изискващи по длъжностно разписание звание "сержант" - размерът на основното месечно възнаграждение, предвидено за званието "старши сержант - втора степен";
г) притежаващи военно звание "старшина", назначени на длъжности, изискващи по длъжностно разписание звание "старши сержант" - размерът на основното месечно възнаграждение, предвидено за званието "старшина - втора степен";
д) притежаващи военно звание "офицерски кандидат 1-ви клас", назначени на длъжности, изискващи по длъжностно разписание звание "старшина" - размерът на основното месечно възнаграждение, предвидено за званието "офицерски кандидат 1-ви клас";
2. притежаващи военно звание, по-ниско от изискващото се по длъжностното разписание, се изплаща основно месечно възнаграждение за най-високата степен на притежаваното военно звание;
3. с връчени предизвестия за прекратяване на правоотношенията за изпълнение на военната служба, на които размерът на основното месечно възнаграждение е определян в съответствие с т. 1 и 2, за времето на назначаването им в специалните щатове на министъра на отбраната основното месечно възнаграждение се определя по реда, действал до вземането им в тези щатове.


§ 2. Отменя се Постановление № 54 на Министерския съвет от 2009 г. за заплатите на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 20 от 2009 г.).


§ 3. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 1 и трансфера от републиканския бюджет по съответните самостоятелни бюджети.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Постановлението се приема на основание чл. 212, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 199, ал. 2 и чл. 203 от Закона за Министерството на вътрешните работи и § 66, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.


§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, министъра на правосъдието, началника на Националната служба за охрана и на директора на Националната разузнавателна служба.


§ 6. Параграф 1, т. 1, буква "а" се отменя считано от 30 март 2010 г.


§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 23 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 14. Необходимите средства за прилагане на постановлението през 2011 г. се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 1 и трансфера от републиканския бюджет по съответните самостоятелни бюджети.


§ 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 25 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2011 Г.)

§ 2. Необходимите средства за изпълнение на постановлението за периода от 1 септември до 31 декември 2011 г. се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. средства по бюджета на Министерството на отбраната и трансфера от републиканския бюджет по съответния самостоятелен бюджет.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 18 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2011 Г.(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 29 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 12. Средствата за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал), утвърдени с приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. (ДВ, бр. 106 от 2011 г.), бюджета на Националната разузнавателна служба за 2012 г. и трансфера на републиканския бюджет по съответните самостоятелни бюджети.


§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 4, т. 2, § 6, т. 2 и § 10, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 май 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2012 г.)

§ 2. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови правоотношения, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал) през 2012 г. съгласно приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 36 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30, 45, 52 и 61 от 2012 г.) и бюджета на Националната служба за охрана за 2012 г.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2012 г.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г.)


Разходи за заплати
на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
 
№ по Първостепенни разпоредители с Разходи за заплати по месеци през 2011 г. (в лв.)
ред бюджетни кредити януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември общо
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Министерство на отбраната - общо 37 200 000 37 200 000 37 200 000 37 200 000 37 200 000 37 200 000 36 053 855 36 053 855 36 053 855 36 053 855 36 053 855 36 053 857 439 523 132
2. Министерство на вътрешните работи - общо 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 120 48 235 140 578 821 460
3. Министерство на правосъдието - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" 4 714 744 4 714 744 4 714 744 4 714 743 4 714 744 4 714 743 4 714 744 4 714 743 4 714 744 4 714 743 4 714 744 4 714 750 56 576 930
4. Държавна агенция "Национална сигурност" 5 500 000 4 314 219 4 389 000 4 389 000 5 305 000 4 389 000 4 389 000 5 305 000 4 399 920 4 407 000 5 305 000 4 587 861 56 680 000
5. Национална служба за охрана 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 1 580 000 1 500 000 1 500 000 1 568 000 18 268 000
                             

Забележка. В разходите за заплати по пореден № 2 не са включени разходите за заплати на служителите от Държавната агенция за бежанците.


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)


Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Т А Б Л И Ц А
за размера на основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно звание на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
 
Военно звание Основно месечно
по   възнаграждение от
ред   1 януари 2012 г.
    (лв.)
  I. ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ  
1. Генерал (адмирал) 1944
2. Генерал-лейтенант (вицеадмирал):  
2.1. I степен 1482
2.2. II степен 1439
2.3. III степен 1397
3. Генерал-майор (контраадмирал):  
3.1. I степен 1370
3.2. II степен 1360
3.3. III степен 1349
4. Бригаден генерал (бригаден адмирал):  
4.1. I степен 1323
4.2. II степен 1313
4.3. III степен 1297
  II. СТАРШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ  
5. Полковник (капитан I ранг):  
5.1. I степен 1271
5.2. II степен 1197
5.3. III степен 1176
5.4. IV степен 1160
6. Подполковник (капитан II ранг):  
6.1. I степен 1136
6.2. II степен 1092
6.3. III степен 1061
7. Майор (капитан III ранг):  
7.1. I степен 1029
7.2. II степен 966
  III. МЛАДШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ  
8. Капитан (капитан-лейтенант):  
8.1. I степен 929
8.2. II степен 903
8.3. III степен 882
8.4. IV степен 871
9. Старши лейтенант 861
10. Лейтенант 840
  IV. ЗВАНИЯ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ  
11. Офицерски кандидат 2-ри клас 667
12. Офицерски кандидат 1-ви клас 662
  V. СЕРЖАНТСКИ ЗВАНИЯ  
13. Старшина (мичман):  
13.1. I степен 646
13.2. II степен 635
14. Старши сержант (главен старшина):  
14.1. I степен 620
14.2. II степен 609
15. Сержант (старшина I степен) 593
16. Младши сержант (старшина II степен) 578
  VI. ВОЙНИШКИ ЗВАНИЯ  
17. Ефрейтор (старши матрос) 2-ри клас 562
18. Ефрейтор (старши матрос) 1-ви клас 557
19. Редник (матрос) 3-ти клас 552
20. Редник (матрос) 2-ри клас 549
21. Редник (матрос) 1-ви клас 546Приложение № 4 към чл. 2, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

(Поверително)


Приложение № 5 към чл. 2, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)

(Поверително)


Приложение № 6 към чл. 2, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)


ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител
(в лв.)
№ по ред Наименование на длъжността Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността Минимална основна месечна заплата от Максимална основна месечна заплата от
      1 януари 2012 г. 1 януари 2012 г.
  А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ      
  І. Ръководни длъжности      
1. Началник-отдел във ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и Централно военно окръжие (ЦВО) Магистър 317 641
2. Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА и ЦВО Бакалавър 343 635
  ІІ. Експертни длъжности      
  1. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции:      
1. Главен експерт във ВА, ВМА и ЦВО Бакалавър 339 540
2. Служител по сигурността на информацията във ВА, ВМА, ЦВО и съединения Магистър 339 540
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА и ЦВО Магистър 290 549
4. Главен юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА и ЦВО Магистър 292 549
5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Ст. експерт, ст. счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА и ЦВО Бакалавър 290 492
6. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Старши юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА и ЦВО Магистър 290 492
7. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Финансов контрольор във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА и ЦВО Бакалавър 290 540
8. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Младши юрисконсулт Магистър 290 443
9. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Мл. експерт, мл. счетоводител Проф. бакалавър по… 290 398
  2. Експертни длъжности със спомагателни функции:      
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Главен специалист Ср. образование 290 389
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Ст. специалист, ст. счетоводител Ср. образование/ ІVст.пр.кв. 290 368
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Младши специалист, мл. счетоводител Ср.образование/ ІVст.пр.кв. 290 362
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Технически сътрудници - І група ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. 290 368
5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Технически сътрудници - ІІ група ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. 290 362
  ІІІ. Ръководители в други организации      
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Ръководители на производството и специализирани услуги Бакалавър 290 470
  ІV. Аналитични специалисти      
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Физици, математици, инженерни и други сродни специалисти Бакалавър 290 462
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Стопански специалисти и специалисти по обществени науки Бакалавър 290 462
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Артисти и други художественотворчески специалисти Бакалавър 290 462
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Техници по аудио-визуална техника и други сродни специалисти Проф. бакалавър по… 290 398
5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Други приложни специалисти Проф. бакалавър по… 290 398
6. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Други творци и изпълнители ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. 290 362
  Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ      
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Изпълнители - І група ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. 290 362
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Изпълнители - ІІ група ІІ ст. пр. кв. и/или зав. X кл. 290 360
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Изпълнители - ІІІ група І ст. пр. кв. и/или зав.VІ кл. 290 331
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Изпълнители - ІV група Без изискване за обр. ст. 290 315
  В. ЗАЕТИ В НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО      
  ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО      
1. Изборни длъжности:      
  Професор Магистър 648 859
  Доцент Магистър 542 835
2. Професор Магистър 648 793
3. Доцент Магистър 542 754
4. Гл. асистент; ст. преподавател Магистър 461 713
5. Преподавател Магистър 443 673
6. Асистент Магистър 427 634
  Г. ЗАЕТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА СЪГЛАСНО ПМС № 45 ОТ 2001 Г.      
  1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Специалисти с немедицинско образование Бакалавър 290 503
  2. Специалисти с медицинско образование      
1. Управител, леч. заведение по балнеология, рехабил. и възстановяване Магистър 407 704
2. Лекар, началник-отделение Магистър 407 698
3. Лекар, началник-лаборатория Магистър 317 630
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Ветеринарен лекар, лабораторен Магистър 290 533
5. Лекари; лекари по дентална медицина Магистър 317 630
6. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Специалисти - фармацевти Магистър 290 548
7. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Главна медицинска сестра Бакалавър 290 462
8. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Старша медицинска сестра и ст. акушерка Бакалавър 290 446
9. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Старши медицински лаборант, ст. ренгенов лаборант и ст. рехабилитатор Бакалавър 290 446
10. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Други медицински специалисти Проф. бак./ІII ст. пр. кв./ср. обр. 290 398Приложение № 7 към чл. 2, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)

(Поверително)


Приложение № 8 към чл. 2, ал. 7

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)

(За служебно ползване)


Приложение № 9 към чл. 2, ал. 8

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Т А Б Л И Ц А
на длъжностните наименования и минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба
 
№ по Наименование на Минимална От 1 януари 2009 г. От 1 януари 2012 г.
ред длъжността образователна минимална максимална минимална максимална
    степен, основна основна основна основна
    необходима за месечна месечна месечна месечна
    заемане на заплата заплата заплата заплата
    длъжността (лв.) (лв.) (лв.) (лв.)
  I. РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ          
1. Началник на отдел магистър 544 1033 544 1033
2. Началник на секция магистър 500 974 500 974
  II. ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ С АНАЛИТИЧНИ И/ИЛИ КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ          
1. Главен експерт бакалавър 428 884 428 884
2. Старши експерт бакалавър 428 828 428 828
3. Експерт бакалавър 428 757 428 757
  III. ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ СЪС СПОМАГАТЕЛНИ ФУНКЦИИ          
1. Главен специалист средно 380 683 380 683
2. Старши специалист средно 373 629 373 629
3. Специалист средно 373 594 373 594
4. Технически сътрудник средно 318 545 318 545
  IV. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ          
1. Изпълнител средно 331 595 331 595
2. Изпълнител основно 318 524 318 524
  V. ЗАЕТИ В МЕДИЦИНСКИЯ ПУНКТ В НРС СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.          
1. Фармацевт магистър 424 808 424 808
2. Лекар ординатор магистър 493 899 493 899
3. Стоматолог магистър 493 899 493 899
4. Медицинска сестра средно 331 594 331 594
 
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в Националната разузнавателна служба се определят от директора на Националната разузнавателна служба в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни заплати.Приложение № 10 към чл. 2, ал. 9

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 01.10.2012 г.)


Т А Б Л И Ц А
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности на цивилните служители по трудово правоотношение в Националната служба за охрана
Наименование Минимална Минимална Максимална
по на длъжността образователна основна месечна основна месечна
ред   степен, заплата от 1 заплата от 1
    необходима за октомври октомври 2012 г.
    заемане на 2012 г. (лв.)
    длъжността (лв.)  
1 2 3 4 5
  І. Ръководни длъжности      
1. Началник на отдел магистър 805 1750
2. Началник на сектор магистър 606 1130
         
№ по ред Наименование на длъжността Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността Минимална основна месечна заплата от 1 януари 2012 г. (лв.) Максимална основна месечна заплата от 1 януари 2012 г. (лв.)
  II. Експертни длъжности с контролни функции      
1. Главен инспектор магистър 495 945
2. Главен експерт магистър 467 950
3. Главен счетоводител магистър 467 910
4. Главен юрисконсулт магистър 467 890
5. Старши експерт бакалавър 467 920
6. Старши счетоводител бакалавър 454 760
7. Ръководител обслужващо звено бакалавър 454 700
8. Младши експерт, младши счетоводител бакалавър 432 735
  III. Експертни длъжности със спомагателни функции      
1. Главен специалист средно образование 387 700
2. Старши специалист, старши счетоводител средно образование 381 660
3. Младши специалист, младши счетоводител средно образование 381 630
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Технически сътрудници средно образование 290 480
  IV. Технически длъжности      
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Изпълнители I група средно образование 290 605
    основно образование 290 480
    не се изисква 290 440
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Изпълнители II група не се изисква 290 415
  V. Специалисти с медицинско образование      
1. Началник на група "Медицинско осигуряване" магистър 416 815
2. Стоматолог магистър 416 790
3. Старша медицинска сестра бакалавър 360 625
4. Специалисти с полувисше и средно образование специалист/ средно специално 406 590
5. Старши инспектор бакалавър 406 690
 
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в Националната служба за охрана се определят от началника на службата в диференциран диапазон на утвърдените с таблиците основни месечни заплати.Приложение № 11 към чл. 2, ал. 10

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Т А Б Л И Ц А
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи в Министерството на вътрешните работи
 
Категория Заплата за Заплата за най-ниската Заплата за най-високата
по   категория (лв.) длъжност в категорията длъжност в категорията
ред     (лв.) (лв.)
    от 1 януари 2012 г. от 1 януари 2012 г. от 1 януари 2012 г.
1. А 673 717 1269
2. Б 586 412 1037
3. В 471 349 727
4. Г      
  I степен 404 447 701
  II степен 391 422 529
  III степен 378 412 496
5. Д 343 272 277
6. Е      
  I степен 337 216 275
  II степен 331 216 275
  III степен 324 216 275Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)


ТАБЛИЦА
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи
 
Длъжностни наименования и От 1 януари 2012 г. От 1 май 2012 г.
по ред образователна степен минимална основна месечна заплата максимална основна месечна заплата минимална основна месечна заплата максимална основна месечна заплата
    (в лв.) (в лв.) (в лв.) (в лв.)
  Раздел I. Политически кабинет        
1. Заместник-министър 602 1826 626 1901
2. Началник на кабинета на министър 602 1505 626 1567
3. Директор на дирекция 602 1477 626 1538
4. Парламентарен секретар 602 1425 626 1483
5. Съветник на министъра 602 1372 626 1429
6. Експерт 602 1237 626 1287
7. Раздел ІІ. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование        
  1. Образователно-квалификационна степен: "магистър", "бакалавър" 602 1098 626 1143
  2. Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по......... 602 607 626 632
8. Раздел III. Специалисти със средно специално образование 414 510 430 556
9. Раздел IV. Специалисти със средно образование 414 473 430 491
10. Раздел V. Помощен персонал 414 449 430 469
11. Раздел VІ. Квалифицирани работници 414 458 430 477
12. Раздел VII. Неквалифицирани работници; пазачи и чистачи 281 292 292 305
 
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика на работа, професионален стаж и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.
 Приложение № 13 към чл. 2, ал. 12

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Т А Б Л И Ц А
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в Главна дирекция "Охрана"
 
Категория Заплата за Заплата за най-ниската Заплата за най-високата
по   категория (лв.) длъжност в категорията длъжност в категорията
ред     (лв.) (лв.)
    от 1 януари 2012 г. от 1 януари 2012 г. от 1 януари 2012 г.
1. А 673 656 1011
2. Б 586 656 990
3. В 471 332 727
4. Г      
  I степен 404 452 662
  II степен 391 426 521
  III степен 378 412 487
5. Д 343 272 280
6. Е      
  I степен 337 218 269
  II степен 331 218 269
  III степен 324 218 259Приложение № 14 към чл. 2, ал. 13

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Т А Б Л И Ц А
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието
 
Длъжностни наименования и От 1 януари 2012 г.
по образователно-квалификационна степен минимална максимална
ред   основна основна
    месечна месечна
    заплата (лв.) заплата (лв.)
  Раздел I. Научно-преподавателски длъжности    
1. Професор; ст.н.с. I ст. 602 967
2. Доцент; ст.н.с. II ст. 602 911
3. Главен асистент; н.с. I ст.; старши преподавател 602 787
4. Старши асистент; н.с. II ст.; преподавател 602 745
5. Асистент; н.с. III ст. 602 721
  Раздел II. Висш и среден медицински персонал    
1. Специалист с висше медицинско образование 602 967
2. Професионален бакалавър по ........................................................................................................................ 602 608
3. Специалист със средно медицинско образование 414 510
  Раздел III. Ръководни, аналитични и приложни    
  специалисти с образователна степен    
  а) "магистър", "бакалавър" 602 688
  б) "професионален бакалавър" по .................................................................................................................. 602 608
  в) специалист със средно специално образование 414 510
  г) специалисти със средно образование 414 473
  Раздел IV. Помощен персонал 414 450
  Раздел V. Квалифицирани работници 414 459
  (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Раздел VI. Неквалифицирани работници, пазачи и чистачи 293 305
 
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на правосъдието определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.