СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Издаване на заповед за прокарване на временен път
Анатоли Паунов, гр.Кюстендил:
Имам спор с мой съсед за достъпа ми до моя имот, до който мога да достигна, ако мина през имота на съседа. Как мога да си изкарам заповед за прокарване на временен път до моя имот? 
Отговор от Валентин Тодоров, citybuild.bg
Материята, свързана с Вашия въпрос е уредена в  членове 190, 191 и 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Заповед за прокарване на временни пътища се издава с цел осигуряване на достъп до урегулирани поземлени имоти - УПИ (по смисъла на § 5, т. 11 от Закона за устройство на територията. Съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗУТ урегулираните поземлени имоти имат задължително лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк.

С такава заповед се прокарват и временни пътища в урегулирани части на населени места и селищни образувания, за които ще бъдат създадени нови подробни устройствени планове (ПУП), както и в нерегулирани още части, включени в общ устройствен план.  Когато няма друга техническа възможност, временни пътища се прокарват и за да се осигури достъп до законно разрешени строежи извън границите на урбанизираните територии, до разрешаване ползването на строежите, заедно с предвидените за тях постоянни пътища (чл. 190, ал. 5 от ЗУТ). 

Каква е процедурата за издаване на такава заповед?  Съгласно чл. 190, ал. 6 от  ЗУТ компетентен да издаде заповед за прокарване на временен път е кметът на съответната община, на територията на която се намира поземленият имот.  Временни пътища при бедствия, аварии и катастрофи се прокарват въз основа на заповед, издадена от компетентни органи, определени със специален закон (чл. 190, ал. 7 от ЗУТ).   

Инициатор на разглежданата процедура е собственикът на поземления имот, който ще се обслужва от временния път.  За издаване на заповедта, предмет на  процедурата за прокарване на временен път , трябва да са налице следните условия:  1. Да има изработен подробен устройствен план на имота;  2. да е изплатено в брой обезщетение за подобренията, които се унищожават във връзка с временния път.  За издаване на заповед за прокарване на временен път, заявителят подава молба до кмета на общината, на чиято територия се намира имота. Към молбата следва да се приложи документ за собственост или учредено право на строеж за имота, до който се иска прокарване на временен път, а при необходимост и удостоверение за наследници

Въз основа на подадената молба, ако са налице условията по чл. 190, ал. 1 ЗУТ, кметът на съответната община издава заповед за прокарване на временен път. Заповедта или отказът за издаването й се съобщават на заинтересуваните лица по реда на § 4 от ЗУТ и подлежат на обжалване по съдебен ред в 14-дневен срок.  Временните пътища по възможност следват новите улици по ПУП и се прокарват така, че да не засягат заварени сгради и постройки, както и дълготрайни декоративни дървета (чл. 190, ал. 3 от ЗУТ).  

За прокарване на временни пътища се заплаща обезщетение на правоимащите,  за причинените вреди от собствениците на поземлените имоти, които ще се обслужват от временните пътища. Обезщетението за частите от поземлените имоти, използвани за временни пътища, се определя за съответната година и се изплаща на равни месечни вноски. Обезщетението за подобренията, които се унищожават във връзка с временните пътища, се изплаща в брой, преди заемане на поземлените имоти (чл. 191, ал. 1 и 2 от ЗУТ). 

Съгласно чл. 191, ал. 4 от ЗУТ размерът на обезщетението се определя по реда на чл. 210 ЗУТ – по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината.  Решението на комисията се съобщава на страните по реда на чл. 41-52 от Гражданския процесуален кодекс. Те могат да го обжалват по съдебен ред пред съответния районен съд по местонахождение на имота (чл. 210, ал. 3 ЗУТ). 

Сумата на обезщетението по влязла в сила оценка се внася по сметка в търговски банки и се изплаща на правоимащите по нареждане на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице (чл. 210, ал. 4 от ЗУТ).  Дължимото парично обезщетение по чл. 210, ал. 4 ЗУТ се внася в търговски банки на разположение на правоимащите в случаите, посочени в чл. 211, ал. 1 ЗУТ, когато:  - правото да се получи обезщетение още не е установено със съответните документи;  - правоимащият не се е явил да представи съответните документи в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на ГПК;  - съществува спор между няколко лица за правото върху дължимата сума, като в този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред;  - правоимащите са в неизвестност;  - поземлените имоти са в нерегулирани територии (по смисъла на § 5, т. 3 ЗУТ), останали след възстановяване правата на собствениците и те се стопанисват от общината при условията и по ред на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. 

С прокарването на временен път се осигурява достъп до съответния поземлен имот до реализиране на предвидените с подробния устройствен план нови улици, като собствеността върху частите от поземлените имоти, заети за временни пътища се запазва (чл. 190, ал. 4 ЗУТ).