СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Столична община обяви конкурса за главен архитект
 Facebook

Столична община обяви конкурса за главен архитект27.01.2016 / 10:35 - citybuild.bg

В 14-дневен срок кандидатите трябва да предадат всички необходими документи.

 

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността: 

 

- образование - висше; 
- минимална образователна степен - магистър; 
- област на висшето образование - технически науки; 
- специалност - архитектура; 
- професионален опит - минимум 10 години, от които поне 3 години стаж на административна или управленска длъжност; 
- придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

2. Допълнителни изисквания и квалификации: да има издадено разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно" или писменно съгласие за предоставяне на лични данни за издаването му.

 

3. Конкурсът ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Концепция за управление на системата и процеса на градско планиране и градоустройствено развитие на Столична община" и провеждане на интервю. 

 

Съгласно Закона за държавния служител и наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се назначава и комисия по избора. Комисията прави преглед на необходимите документи за кандидатстване и оценява концепциите на кандидатите, както и представянето им по време на интервюто.

 

4. Необходими документи за кандидатстване: 

 

- заявление за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл; 

 

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл; 

 

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността); 

 

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 

 

- разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно" или писмено съгласие за предоставяне на лични данни за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно". 

 

- Представена концепция в запечатан плик на тема: „Концепция за управление на системата и процеса на градско планиране и градоустройствено развитие на Столична община". Концепцията да бъде в обем до 25 страници, подписана от кандидата, в затворен непрозрачен плик. Минималните изисквания към съдържанието на концепцията, които ще бъдат оценявани са: 

 

- Да покаже познаване на нормативната уредба, регламентираща устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството; 

 

- Да покаже познания на структурата на Столичната община; 

 

- Да представи модел за координация на проектите и плановете на Направление „Архитектура и градоустройство" с останалите направления на Столична община, които изпълняват градоустройствени решения и политики; 

 

- Да представи визия за оптимизиране на структурата на Направление „Архитектура и градоустройство", която да подобри координацията между звената и ефективността на работата при обслужване на гражданите и бизнеса, съгласно законовите правомощия и задължения, в рамките на щатната численост на направлението, не по-голяма от съществуващата; 

 

- Да представи визия за обособяване на специализирано звено, което да се занимава основно с изготвянето на задания, анализи, проучвания, оценки в сферата на градоустройството, устойчивото развитие на Столична община и поддръжка на информационния масив, в рамките на щатната численост на направлението, не по-голяма от съществуващата; 

 

- Да представи визия за взаимодействие и контрол върху работата на главните архитекти на районите на Столична община; 

 

- Да представи визия за уеднаквяване на изискванията относно плановете и проектната документация в работата на архитектите на райони и техническите служби по райони; 

 

- Да представи план за развитие на електронните услуги на Столична община с нови ефективни услуги в областта на направлението; 

 

- Да представи план за реализация на необходимия дигитален архив на направлението и възможностите за достъп до информационни масиви на други институции; 

 

- Да представи визия за взаимодействие и създаване на устойчива комуникация с браншовите организации, неправителствените организации и гражданите при обсъждане на идеи и проекти за реализация на обекти на територията на Столична община; 

 

- Да представи визия за работата на Експертните съвети за устройство на територията, както и визия за единна организация на ОЕСУТ и РЕСУТ; 

 

- Да представи визия за това как да бъде постигната добра обезпеченост на територията на общината с устройствени планове; 

 

- Да представи виждането си как с градоустройствени инструменти може да се постига визията за устойчиво развитие на София като Зелен град;

 

5. Кратко описание на длъжността: главният архитект на Столична община ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Координира и контролира дейността на Направление „Архитектура и градоустройство" и издава административни актове съобразно правомощията, които му предоставят Закона за устройство на територията, Закона за устройство и застрояването на Столична община и другите устройствени закони като Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за културното наследство, Закона за собствеността, Закона за опазване на околната среда и др. Главният архитект на Столична община е на пряко подчинение на кмета на Столична община и предлага на Столичния общински съвет градоустройствени решения, които са от неговите компетенции. Главният архитект координира и контролира дейността на главните архитекти на райони и осъществява комуникация с общинската администрация, която провежда градоустройствени политики. Главният архитект осигурява устройствени възможности за инвестиции в публичната инфраструктура, развитие на бизнес-средата и частната инициатива. В изпълнение на своите задачи той си взаимодейства с Дирекцията за национален строителен контрол, РДНСК, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Националния институт за недвижимото културно наследство, областен управител, браншови и граждански организации. 

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 800 лева. 

7. Документите ще се приемат в 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа. 

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

9. Обявата за конкурса ще бъде публикувана в централен ежедневник, в електронната страница на Столична община и в Регистъра на административните структури и на актове на органите на изпълнителната власт с адрес: https://iisda.government.bg.

10. За информация: 9377298 - Дирекция „Човешки ресурси" при Столична община.  

 

Всички подробности - тук.

 

Вчера кметът на София Йорданка Фандъкова подписа заповедта, с която общината обявява конкурса за избор на главен архитект на столицата. Тя представи основните изисквания и акценти от конкурсната процедура. 

 

Инициативният комитет от неправителствени организации, който по-рано апелира оставката на Петър Диков от поста главен архитект на София да бъде използвана като повод за едно по-широко и обстойно преосмисляне на системата за градско планиране на столицата обяви, че негови представители няма да участват в журито и изрази готовност да участва с наблюдатели в процеса на избор на главния архитект. От комитета са убедени, че избирането на нов главен архитект на Столична община само по себе си няма да доведе до промяна на модела и прекъсване на порочни практики, свързвани с тази длъжност през последните години. 

 

Позиция на Инициативния комитет относно обявата за конкурс за нов главен архитект

 

Редактор: Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано