СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 50 от 2.VI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 112 от 28 май 2020 г. за изменение и допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от закона за експортното застраховане, приет с постановление № 124 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 46 от 2007 г.)
 
Методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и на наемна цена за 2020 г., съответстващо на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г., и за удължаване срока на концесията и на наема
 
Постановление № 113 от 28 май 2020 г. за възлагане на "български пощи" - еад, да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на република България
 
Постановление № 106 от 28 май 2020 г. за изменение и допълнение на постановление № 55 на министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. (дв, бр. 31 от 2020 г.)
 
Постановление № 107 от 28 май 2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
 
Постановление № 108 от 28 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на министерството на здравеопазването за 2020 г.
 
Постановление № 109 от 28 май 2020 г. за допълнение на постановление № 91 на министерския съвет от 2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по оперативна програма "иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, във връзка с изискванията на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (дв, бр. 43 от 2020 г.)
 
Постановление № 110 от 28 май 2020 г. за отменяне на нормативни актове на министерския съвет
 
Постановление № 111 от 28 май 2020 г. за приемане на методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и на наемна цена за 2020 г., съответстващо на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г., и за удължаване срока на концесията и на наема
 
Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "финансово разузнаване" на държавна агенция "национална сигурност" и комисията за финансов надзор
 
Постановление № 114 от 28 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
 
Спогодба за сътрудничество в областта на образованието между министерството на образованието и науката на република България и министерството на образованието и висшето образование на държавата палестина (утвърдена с решение № 313 от 8 май 2020 г. на министерския съвет. в сила от 20 май 2020 г.)
 
Изменение № 1 към меморандума за разбирателство между министерството на отбраната на република България и организацията на нато за комуникации и информация (NCIO), представлявана от агенцията на нато за комуникации и информация (NCIа) относно сътрудничество в областта на C4ISR (командване, управление, комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и войсково разузнаване) (одобрено с решение № 97 от 14 февруари 2020 г. на министерския съвет. в сила от 28 февруари 2020 г.)
 
Решение по доклад за дейността на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.
 
Методика за определяне на размера на компенсацията въз основа на нетните разходи от извършване на услугата по разпространение на периодични печатни издания с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа от "български пощи" - еад, на територията на република България
 
Решение по доклад за дейността на комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г.
 
Решение за приемане на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на република България през 2019 г.
 
Решение № 355 от 28 май 2020 г. за отказ да се предостави концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - кварцови сиенити, от находище "кариера I-ви май витоша", разположено на територията на община перник, област перник
 

Променени актове

Меморандум за разбирателство между министерството на отбраната на република България и организацията на нато за комуникации и информация (NCIO), представлявана от агенцията на нато за комуникации и информация (NCIа) относно сътрудничеството в областта на C4ISR (командване, управление, комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и войсково разузнаване)(одобрен с решение № 126 от 4 март 2015 г. на министерския съвет. в сила от датата на последния подпис - 27 март 2015 г.)
 
Постановление № 91 от 11 май 2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по оперативна програма "иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, във връзка с изискванията на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
 
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "право" и професионална квалификация "юрист" от 1996 г.
 
Постановление № 124 от 1 юни 2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от закона за експортното застраховане
 
Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с решение № 325 на министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на република България (загл. доп. - дв, бр. 50 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)
 

Отменени актове

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "право" и професионална квалификация "юрист"
 
Постановление № 82 от 26 април 2017 г. за приемане на наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "право" и професионална квалификация "юрист"