СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 16 от 23.II

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Закон за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.)
 
Постановление № 51 от 17 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на постановление № 41 на министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г. (дв, бр. 11 от 2021 г.)
 
Постановление № 54 от 18 февруари 2021 г. за откриване на институт за устойчив преход и развитие в структурата на тракийския университет - стара загора
 
Постановление № 53 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2021 г.
 
Постановление № 55 от 18 февруари 2021 г. за допълнение на наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000 г.)
 
Наредба № 2 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ревматология"
 
Постановление № 52 от 18 февруари 2021 г. за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по българската национална телевизия и българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
 
Постановление № 56 от 18 февруари 2021 г. за откриване на институт за научни изследвания в областта на компютърните технологии в структурата на софийския университет "св. климент охридски"
 
Постановление № 57 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
 
Постановление № 58 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
 
Постановление № 59 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на промени в разходите и трансферите по бюджета на министерството на здравеопазването за 2021 г., свързани с дейностите и мерките за превенция и борба с COVID-19
 
Указ № 57 от 18.02.2021 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията
 
Указ № 58 от 18.02.2021 г. за обнародване на закона за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс
 
Указ № 59 от 18.02.2021 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване
 
Закон за изменение и допълнение на закона за устройство на територията (дв, бр. 1 от 2001 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване (дв, бр. 94 от 1972 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (дв, бр. 93 от 2018 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на европейския съюз (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 
Изменения и допълнения на приложения "а" и "в" на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (приети от работната група по превоз на опасни товари на икономическата комисия за европа към организацията на обединените нации на стотното, сто и първото, сто и второто и сто и третото заседание (2017 и 2018 г.), нотифицирани на договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2019 г.)
 
Изменения и допълнения на приложения "а" и "в" на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 
Поправка на изменения и допълнения на приложения "а" и "в" на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 
Допълнение на изменения и допълнения на приложения "а" и "в" на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 
Наредба № 5 от 9 февруари 2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
 

Променени актове

Закон за местните данъци и такси
 
Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
 
Наредба № 61 от 9 май 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
 
Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 
Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 
Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2021 г.
 
Закон за изменение и допълнение на закона за устройство на територията (дв, бр. 1 от 2001 г.)
 
Закон за държавните такси
 
Закон за общинската собственост
 
Закон за кадастъра и имотния регистър
 
Наказателно-процесуален кодекс
 
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Закон за устройство на територията
 
Закон за съдебната власт
 
Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в интегрираната информационна система на българската агенция по безопасност на храните
 
Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.
 
Постановление № 41 от 4 февруари 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
 
Закон за гражданското въздухоплаване
 
Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)(ратифицирана със закон, приет от 37-ото народно събрание на 16 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г. в сила от 12 юни 1995 г.)
 

Отменени актове

Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ревматология"