СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 7 от 19.I

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Указ № 4 от 10.01.2018 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство мост, община кърджали, област кърджали
 
Указ № 9 от 15.01.2018 г. за обнародване на закона за изменение на закона за собствеността
 
Наредба за изменение на наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (дв, бр. 46 от 2005 г.)
 
Наредба за отменяне на наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (дв, бр. 12 от 2005 г.)
 
Решение за промяна в състава на комисията по вероизповеданията и правата на човека
 
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 
Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
 
Закон за изменение на закона за собствеността (изв., бр. 92 от 1951 г.)
 
Наредба № рд-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
 
Решение за попълване състава на комисията по труда, социалната и демографската политика
 
Решение за промяна в състава на комисията по културата и медиите
 
Указ № 8 от 15.01.2018 г. за обнародване на закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2006 г.)
 
Указ № 2 от 10.01.2018 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство криво поле, община хасково, област хасково
 
Указ № 3 от 10.01.2018 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство лясково, община добричка, област добрич
 
Решение за попълване състава на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
 

Променени актове

Закон за радиото и телевизията
 
Закон за закрила и развитие на културата
 
Закон за защита на класифицираната информация
 
Закон за правната помощ
 
Закон за защита на потребителите
 
Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)
 
Закон за пазарите на финансови инструменти
 
Закон за дипломатическата служба
 
Закон за защита на конкуренцията
 
Закон за министерството на вътрешните работи
 
Кодекс за застраховането
 
Закон за собствеността
 
Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 
Закон за стоковите борси и тържищата
 
Закон за българската народна банка
 
Закон за социално подпомагане
 
Закон за статистиката
 
Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 
Закон за националната стандартизация
 
Закон за ограничаване изменението на климата
 
Закон за обществените поръчки
 
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. - дв, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
 
Закон за народните читалища
 
Закон за здравното осигуряване
 
Закон за националния дарителски фонд "13 века България"
 
Закон за рибарството и аквакултурите
 
Закон за защита на личните данни
 
Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 
Закон за националната агенция за приходите
 
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
 
Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 
Закон за културното наследство
 
Закон за българската телеграфна агенция
 
Закон за сметната палата
 
Закон за концесиите
 
Закон за допълнение на закона за собствеността (изв., бр. 92 от 1951 г.)
 
Закон за администрацията
 
Закон за професионалното образование и обучение
 
Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 
Закон за омбудсмана
 
Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)
 
Закон за енергетиката
 
Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 
Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 
Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 
Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
 
Закон за гарантиране на влоговете в банките
 
Закон за движението по пътищата
 
Закон за мерките срещу изпирането на пари
 
Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Закон за комисията за финансов надзор
 
Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 
Кодекс на труда
 
Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 
Закон за специалните разузнавателни средства
 
Наказателно-процесуален кодекс
 
Закон за кредитните институции
 
Закон за електронните съобщения
 
Закон за държавния служител
 
Закон за съдебната власт
 

Отменени актове

Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (загл. изм. - дв, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. - дв, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.) от 2000 г.
 
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) от 2008 г.
 
Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
 
Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г.
 
Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации