СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 67 от 23.VIII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с постановление № 57 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 27 от 2017 г.)
 
Наредба № 5 от 13 август 2019 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица
 
Постановление № 205 от 15 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
 
Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 
Постановление № 204 от 15 август 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на министерството на икономиката за 2019 г. за държавно предприятие "управление и стопанисване на язовири"
 
Постановление № 206 от 15 август 2019 г. за откриване на научноизследователски институт в структурата на медицинския университет - пловдив
 
Постановление № 207 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, приет с постановление № 240 на министерския съвет от 1996 г. (дв, бр. 84 от 1996 г.)
 
Указ № 184 от 29.07.2019 г. за награждаване на г-н михаил швидкой - специален съветник на руския президент по въпросите на международното културно сътрудничество, с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за функциите, задачите и състава на висшия експертен екологичен съвет (дв, бр. 19 от 2015 г.)
 
Решение № 630-ми от 20 август 2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 
Указ № 185 от 29.07.2019 г. за награждаване на г-н григориос василокостандакис - извънреден и пълномощен посланик на република гърция в република България, с орден "стара планина" първа степен
 
Указ № 207 от 19.08.2019 г. за освобождаване на евгени стефанов стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в лаоската народнодемократична република
 
Указ № 208 от 19.08.2019 г. за назначаване на маринела милчева петкова - извънреден и пълномощен посланик на република България в социалистическа република виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в лаоската народнодемократична република със седалище в ханой, социалистическа република виетнам
 
Приложения към решение № 630-ми от 20 август 2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 

Променени актове

Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
 
Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на република България и на програмите, съфинансирани от есиф, за програмен период 2014 - 2020 г. (загл. изм. - дв, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.)
 
Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.)
 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.)
 
Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
 
Правилник за функциите, задачите и състава на висшия експертен екологичен съвет
 
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
 
Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на република България за управление на средствата от фондовете на европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.
 
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
 

Отменени актове

Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2012 г.)