СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 60 от 7.VII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 143 от 3 юли 2020 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите, приета с постановление № 136 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 39 от 2011 г.)
 
Постановление № 144 от 3 юли 2020 г. за изменение на постановление № 343 на министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от закона за горите (дв, бр. 102 от 2011 г.)
 
Постановление № 150 от 3 юли 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, приета с пмс № 147 от 2016 г. (дв, бр. 48 от 2016 г.)
 
Наредба № 15 от 18 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "маникюрист-педикюрист"
 
Постановление № 145 от 3 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на отбраната за 2020 г.
 
Закон за допълнение на закона за българския червен кръст (дв, бр. 87 от 1995 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за министерството на вътрешните работи (дв, бр. 53 от 2014 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на република България за 2020 г. (дв, бр. 100 от 2019 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България (дв, бр. 101 от 1999 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (дв, бр. 108 от 2002 г.)
 
Решение № 1832 от 2 юли 2020 г. относно изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
 
Постановление № 146 от 3 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
 
Постановление № 147 от 3 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2020 г.
 
Постановление № 148 от 3 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2020 г.
 
Постановление № 149 от 3 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2020 г.
 
Постановление № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с решение № 325 и удължена с решение № 378 на министерския съвет от 2020 г.
 
Решение № 445 от 3 юли 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "силистар", община царево, област бургас
 
Указ № 126 от 01.07.2020 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за българския червен кръст
 
Указ № 128 от 01.07.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за министерството на вътрешните работи
 
Указ № 129 от 02.07.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на република България за 2020 г.
 
Указ № 130 от 02.07.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози
 
Решение за приемане на годишен доклад за дейността на висшия съдебен съвет за 2019 г.
 
Решение за приемане на доклад за дейността на инспектората към висшия съдебен съвет за 2019 г.
 
Решение за приемане на доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г.
 
Решение за приемане на доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г.
 
Решение за приемане на доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г.
 
Решение по доклад на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г.
 
Решение по доклад за дейността на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения през 2019 г.
 

Променени актове

Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването
 
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
 
Закон за чужденците в република България
 
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 
Постановление № 343 от 15 декември 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от закона за горите
 
Закон за туризма
 
Закон за гражданското въздухоплаване
 
Закон за електронната идентификация
 
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - дв, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за българските лични документи (дв, бр. 93 от 1998 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за пътищата (дв, бр. 26 от 2000 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България (дв, бр. 153 от 1998 г.)
 
Закон за българския червен кръст
 
Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България
 
Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 
Закон за движението по пътищата
 
Закон за автомобилните превози
 
Закон за устройство на територията
 
Закон за защита на класифицираната информация
 
Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства (загл. доп. - дв, бр. 97 от 2016 г., изм. - дв, бр. 34 от 2019 г.)
 
Закон за защита при бедствия
 
Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите
 
Закон за министерството на вътрешните работи
 
Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2016 г.)
 
Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
 
Закон за държавния бюджет на република България за 2020 г.
 

Отменени актове

Наредба № 56 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "маникюрист-педикюрист"