СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 88 от 23.X

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 222 от 17 октомври 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на външните работи за 2018 г.
 
Постановление № 223 от 17 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
 
Постановление № 226 от 18 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2018 г.
 
Постановление № 227 от 18 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2018 г.
 
 
Указ № 231 от 16.10.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита на класифицираната информация
 
Указ № 232 от 16.10.2018 г. за обнародване на закона за изменение на търговския закон
 
Закон за изменение на търговския закон (дв, бр. 48 от 1991 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за закрила и развитие на културата (дв, бр. 50 от 1999 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (дв, бр. 18 от 2007 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 8 от 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал (дв, бр. 98 от 2013 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (дв, бр. 88 от 2004 г.)
 
Решение по годишен доклад за дейността на служба "военна информация" през 2017 г.
 
Решение по доклад за дейността на държавна агенция "разузнаване" през 2017 г.
 
Решение за приемане на годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г.
 
Решение за промяна в състава на комисията по отбрана
 
Решение за попълване състава на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
 
Решение за попълване състава на комисията по труда, социалната и демографската политика
 
Постановление № 224 от 17 октомври 2018 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча, приет с постановление № 151 на министерския съвет от 2001 г. (дв, бр. 58 от 2001 г.)
 
Указ № 233 от 16.10.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за закрила и развитие на културата
 
Указ № 234 от 16.10.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца
 
Закон за изменение и допълнение на закона за защита на класифицираната информация (дв, бр. 45 от 2002 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца (дв, бр. 32 от 2002 г.)
 
Решение по годишен доклад за дейността на държавна агенция "национална сигурност" за 2017 г.
 
Решение за попълване състава на комисията по вероизповеданията и правата на човека
 
Решение за попълване състава на комисията по енергетика
 
Решение за попълване състава и ръководството на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
 
Решение за промяна в състава на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 
Постановление № 225 от 17 октомври 2018 г. за допълнение на наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с постановление № 293 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 87 от 2011 г.)
 
Решение за попълване състава на комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
 

Променени актове

Закон за електронното управление
 
Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 
Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал
 
Закон за военното разузнаване
 
Търговски закон
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (дв, бр. 18 от 2007 г.)
 
Закон за филмовата индустрия
 
Постановление № 168 от 9 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2018 г.
 
Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 
Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
 
Закон за защита на класифицираната информация
 
Закон за закрила и развитие на културата
 
Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи
 
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 
Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
 
Закон за семейни помощи за деца