СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Tърг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в с. Червена вода, Община Русе
Възложител: Община Русе
Основание: Решение № 247, прието с протокол № 16/17.07.2008 г. на Общински съвет – Русе и Заповед № РД 01/3144./08.08.2008 год. на Кмета на Община Русе
Описание:
1. На 04.09.2008 г. от 15.00 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода” № 6, ет. 3, Заседателна зала, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в с. Червена вода, Община Русе, представляващ УПИ ХVІІІ в кв. 22А с площ 1 225 кв.м. по плана на с. Червена вода, описан в АОС № 4832/14.12.2006 г., при начална тръжна цена 20 420 лева, без включен ДДС.

2. Тръжните документи се получават от Информационния център на Община Русе, гише № 2, “Общинска собственост и наеми” от 18.08.2008 г. до 03.09.2008 г., до 17,00 часа, срещу заплащане в брой на 60,00 лева без включен ДДС в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Русе.

3. Депозитът за участие в търга възлизащ на 5 000 лв. се внасят по банкова сметка на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 03.09.2008 г., след закупуване на тръжна документация.
 
За допълнителна информация:
телефони: 082/ 881 670, стая № 604, 6 етаж,
пл.”Свобода” № 6 /входа към ул.”Борисова”/.


Търг с явно наддаване
Име: Отдаване под наем на следният обект общинска собственост
Възложител: Община Шумен
Описание:
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следният обект общинска собственост:
1. Общински поземлен имот с идентификатор 83510.669.95 по кадастралната карта на гр. Шуменс площ от 32 327 кв.м., имотът е обременен от сервитутна зона на изградения електропровод за високо напрежение - за площадка за временно съхранение на отпадък от растителен произход. - начална цена за годишен наем, платим на 12 равни части - 8400.00 лв. - размер на депозита - 840.00 лв.

Общи условия за обекта:
а/
Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години .
б/ Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
в/ Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена.
г/ Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
д/ Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 15 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 16.00ч. на 04.08.2008 год.
 
Търгът ще се проведе на 05.08.2008 год. от 10.00 часа в стая № 248 на Общината.
В случаите по чл. 6, ал. 2 от наредбата за провеждане на търгове и конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество да се проведе търг на 12.08.2008 год. от 10.00 часа в стая № 248 на Общината.


Публичен търг
Име: Незастроен терен
Възложител: Община Плевен
Основание: Решение № 193 от 24.06.2008 год. на Общински съвет – Плевен,
Описание:
Публичен търг за незастроен терен - поземлен имот 56722.667.318, с площ 2 804 кв.м. ж.к."Дружба".

Търгът ще се проведе на 18.08.2008 г. от 13:30 часа в Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2, Актовата зала на I етаж.
Повече информация

 предишни   2   3   4   5  • 6 •  7   8   9   10   следващи