СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Документи

Становище на БСК относно проект на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г., вариант 19.12.2006г.

Становище на БстрК относно Закона за камарата на строителите

Становище на БстрК относно Закона за камарата на строителите, прието от УС

Становище на ДАК за помещения, които могат да се ползват като аптеки

Становище на ДНСК относно приемането на обекти, финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС

Становище на МИЕ по отношение на фирмите, даващи оценка на съответствието на продуктите в строителството

Становище на МИЕ относно присъединяване на производители на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи

Становище на МРРБ за удостоверяване влизането в сила на разрешенията за строеж със заверка от органите, които са ги издали

Становище на МРРБ относно разрешенията за строеж със заверка от издаващите ги органите

Тълкувание на МРРБ относно Прилагане на изискванията на приложение № 2 "Инженернотехнически правила по гражданска отбрана"

Тълкувание на МРРБ относно удостоверение за търпимост по Закона за устройство на територията

Указание на ДНСК при прилагането на някои разпоредби от Закона за устройство на територията свързани с жилищно застрояване

Указание на МРРБ за категориите за телевизионните предавателни станции за наземно разпръскване

Указания за представяне на идейни проекти и предложения по програма ФАР

Указания на ДНСК във връзка с нарушения в комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация от страна консултантските фирми

Указателно писмо на ДНСК във връзка с изменение на наредба 14 /2005 г. за обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Указателно писмо на ДНСК относно монтажа на допълнителните антенни съоръжения за мобилна комуникация

Указателно писмо на ДНСК относно реда за провеждане на процедури по възстановяване на изгубени строителни книжа на сгради и съоръжения, собственост на телекомуникационни компании

Указателно писмо на МРРБ за възможността физическо лице, участващо в лиценза на двама консултанти, да бъде включено без ограничение от други консултанти в разширените им списъци

 1  • 2 •