СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обществени поръчки

Обществена поръчка
Име:
"Строително-монтажни работи на обект: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера"с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Рехабилитация и възстановяване на зони за обществен отдих,пешехо
Възложител: Община Пещера
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 07/ 02.05.2011г.
Описание:

Обект на поръчката е извършване на СМР за реализ. на обект: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на Община Пещера" с две обособени позиции: № 1: "Рехабилитация и възстановяване на зони за обществен отдих, пешеходни алеи и тротоари" и № 2: "Реконструкция на ул. "Александър Стамболийски", ул. "Свобода" и ул. "Георги Зафиров", гр. Пещера. В рамките на СМР по обособена позиция № 1 се предвижда: Рехабил. и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., вкл. поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, паметници и др. елементи от градското обзавеждане и Реконструкция и рехабил.на пешеходни алеи и тротоари, изгр., пешеходни зони, алеи, вкл. свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.; СМР по обособена позиция № 1 вкл. и обхваща изпълнението на: Подобект 1: Централен градски парк с езеро, водна каскада, фонтан - кв. 83 по ПУП на гр. Пещера, вкл. Благоустрояване - подмяна на настилката на алейните мрежи, изграждане на система за отводняване на повърхностните води, осигуряване на достъп за хора с увреждания; Паркоустройство /ландшафтна архитектура/; Изгр. и реконстр. ВиК инсталации / езеро, водна каскада, фонтан и напоителна система/, изгр. на необх. помещения по помпени станции и филтърно стопанство /езеро, водна каскада, фонтан /; Модернизация на парково осветление; Изгр.на нови и модернизация на съществуващи детски площадки. Подобект 2 - Рехабилитация на Детски парк "Изгрев" -УПИ VІІ - Детски парк, кв. 27 по ПУП на гр. Пещера, вкл.: Осигуряване на достъпа за хора с увреждания; Паркоустройство/ландшафтна архитектура/; Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система; Изгр. на 2 детски площадки. Подобект 3 - Рехабилитация на зеленина при църква "Св. Димитър"- УПИ ІІІ - "Озеленяване", кв. 67 по ПУП на гр. Пещера, вкл.: Благоустрояване - подмяна на настилката на алейната мрежа, осигуряване на достъп за хора с увреждания; Паркоустройство /ландшафтна архитектура/; Изграждане на автоматиз. подземна напоителна система; Изгр.на парково осветление; Ремонт на детска площадка. Подобект 4 - Рехабил.на Зеленина към площад "Хр. Ботев" - УПИІ - Зеленина, кв. 101 по ПУП на гр. Пещера, вкл.: Благоустрояване-подмяна на настилката на алейната мрежа, осигуряване на достъпа за хора с увреждания; Паркоустройство /ландшафтна архитектура/;Изграждане на напоителна система; Изграждане на парково осветление;Ремонт на детска площадка. Подобект 5- Рехабил.на зелена площ срещу " Лукойл"- УПИ ІІ - Зеленина,кв.147, по ПУП на гр. Пещера,вкл.:Благоустрояване-ремонт на подпорни стени, подмяна /доизграждане/ на алейната настилка, осигуряване на достъп за хора с увреждания и ограда за обезопасяване към път II-37; Паркоустройство/ландшафтна архитектура/; Изгр.на автоматизирана подземна напоителна система; Изгр.на парково осветление; Изгр.на спортна площадка. Подобект 6-Рехабил.на Пешеходна зона кв.116кв.117 РС гр. Пещера,вкл.:Благоустрояване - ремонт на алейната настила, осигуряване на достъп за хора с увреждания; Паркоустройство/ландшафтна архитектура/; Изграждане на автоматиз. подземнанапоителна система; Модернизиране на парково осветление. Подобект 7-Рехабилитация на зелена площ на ул. "Васил Петлешков"кв.134гр.Пещера, вкл.Благоустрояване - подмяна на пешеходната настилка, покриване на открит напоителен канал, осигур.на достъпа за хора с увреждания; Паркоустройство/ландшафтна архитектура/;Изгр.на автоматиз.подземна напоителна система..Подобект 8- Рехабилитация на Градинка зад РПУ, кв.75 по ПУП на гр. Пещера,. вкл.Благоустрояване - ремонт на подпорни стени, ремонт на алейната настилка, осигуряване на достъп за хора с увреждания; Паркоустройство/ландшафтна архитектура/; Изгр.на автоматизирана подземна напоителна система; Изгр.на парково осветление. В рамките на СМР по обос. позиция № 2 се предвижда: Реконструкция на съществуващи улични мрежи.на следните подобекти:. Подобект 1 Реконструкция на ул."Александър Стамболийски", Подобект 2 Реконструкция на ул."Свобода", Подобект 3 Реконструкция на ул."Георги Зафиров"

Дата:
02.05.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Рамково споразумение за ремонт на улични, пътни и тротоарни настилки на територията на община Бургас.
Възложител: Община Бургас
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 02/ 23.03.2011г.
Описание:

Рамково споразумение за ремонт на улични, пътни и тротоарни настилки на територията на община Бургас. Целта на обществената поръчка е да се сключи рамково споразумение за извършване на ремонт и поддържане на улични, пътни и тротоарни настилки на улици в община Бургас, като се предвиждат следните основни ремонтни дейности: Производство и полагане на асфалтови смеси; изкърпване на пътни и улични настилки с 4 см плътен асфалтобетон с площ под 200 м2; направа на нови тротоарни настилки на вароциментов разтвор с бетонови плочи; доставка, монтаж и ремонт на капаци и решетки; други дейности.

Дата:
23.03.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Дейности по поддържане на пътната сигнализация и маркировка, ремонт на съществуващо и монтиране на ново крайпътно и крайулично оборудване и обновяване на спирковите заслони на територията
Възложител: Община Бургас
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 03/ 23.03.2011г.
Описание:

Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Дейности по поддържане на пътната сигнализация и маркировка, ремонт на съществуващо и монтиране на ново крайпътно и крайулично оборудване и обновяване на спирковите заслони на територията на Община Бургас".

Дата:
23.03.2011
Повече информация

 1   2  • 3 •  4   5   6   7   8   следващи