Община Пловдив представи инвестиционна мярка за адаптация към климатичните промени

256

Проектът предвижда превенция на градската инфраструктурата към улични наводнения чрез изграждането на дъждоотливници на невралгични участъци в града


Експертният екип на Община Пловдив представи предстоящ проект за инвестиционна мярка, насочена към адаптация към климатичните промени. Срещата се осъществява в рамките на проект, изпълняван от Националния доверителен екофонд в партньорство със сдружението на Норвежките общини (KS) и общините Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Изследванията на изменението на климата показват, че както поради естествената цикличност на природните процеси, така и в резултат от антропогенното влияние, чрез увеличаване на парниковите газове климатичните промени също са фактор за повишаване на риска от наводнения. Резултатите са по-високи стойности на интензивните валежи, по-голям брой на дните през годината с краткосрочни валежи над критични прагови стойности и др.

Община Пловдив попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3 APSFR MA 05. Предстоящата мярка „Дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура вследствие на интензивни валежи, чрез изграждане на дъждоотливници“ има за цел да спомогне отводняването на невралгични участъци от пътната инфраструктура в града, които образуват водосбори в резултат от интензивни валежи. За целта по проекта ще бъдат изградени специални съоръжения, които ще отвеждат дъждовната вода директно в р. „Марица“. Обектите, на които се предвижда изпълнението на мярката, са подлезът под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. „Марица“ – юг; подлезът под бул. „В. Априлов“, бул. „Марица“ – юг; подлезът под бул. „Руски“, бул. „Марица“ – юг; подлезът под мост „Адата“, бул. „Марица“ – юг.

Проектът предвижда и изграждане на видеонаблюдение на пътникопотока на определените невралгични места, което ще подпомогне процеса по поддръжка на новата инфраструктура.

Изпълнението на проекта допълва дейностите по програма LIFE /BULADAPTECOS/, като и двете проектни предложения са насочени към общо решение за изпълнение на мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове свързани с климата.

ОЩЕ НОВИНИ

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Инвестицията в размер 600 хиляди лева ще реализират Община Свищов и „ВиК Йовковци“ – Велико Търново, като 350 хиляди лева от средствата се предоставят от актуализацията на държавния бюджет към общините