Община Ямбол представи завършения проект за водния цикъл на града

96

Общата стойност на проекта е 41 305 934 лева


Снимка: Община Ямбол

Община Ямбол завърши с пресконференция изпълнението на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма „Околна среда“.

На пресконференцията присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански и ръководителят на проекта Ивелина Цонева. „Проектът завърши успешно. Пречиствателната станция разполага с модерно оборудване. Ние сме я предоставили на ВиК, за да я експлоатира и поддържа,“ каза кметът.

Пречиствателната станция е проектирана с голям капацитет и високотехнологично оборудване. Тя е в състояние да обслужва не само жилищните райони в Ямбол, но и промишлените предприятия, а също така да приема утайки от съседните населени места.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ съгласно сключения административен договор за безвъзмездна финансова помощ е 33 883 824 лева, а собственият принос на Община Ямбол е 1 133 520 лева.

Проектът за водния цикъл на град Ямбол е фазиран. Започна с финансиране от предходния програмен период на Оперативна програма „Околна среда” и премина в новия програмен период, за да бъде изградена останала част от инфраструтурата, необходима за постигане целите на проека.

С реализацията на втората фаза на проекта завършва целият воден цикъл на град Ямбол и се решават ключови проблеми с водоснабдяването, канализацията и екологията на града.

В рамките на проекта бяха довършени три строежа, представляващи етапи в изпълнението на проекта: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Ямбол”, разположена в УПИ I - 35.981, кв. 35 по действащия план на гр.Ямбол, местност Манаф чаир“, „Довеждаща инфраструктура до пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/”, разположена в град Ямбол, местност Манаф чаир за УПИ I - 981, кв. 35 по действащия план на гр. Ямбол“ и „Реконструкция на главен колектор IX и попадащия в трасето водопровод, разположен в гр. Ямбол – улици с индентификатори 87374.532.71, 87374.535.5, 87374.535.64, 87374.536.6, 87374.535.159“.

Пречиствателната станция за отпадъчни води е построена и оборудвана да пречиства отпадни води от 110 417 еквивалентни жители. На 26.02.2021 година е въведена в експлоатация с разрешение за ползване № ДК-07-Я-1. 

Довеждащата инфраструктура до пречиствателна станция за отпадъчни води включва довеждащ водопровод, довеждащ колектор, външно електрозахранване, довеждащ път и външна телефонна линия. Строежът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № ДК-07-Я-41/21.12.2020 г.

Реконструкцията на главен колектор IX обхваща 1592 метра. Реконструкцията на водопровода, попадащ в трасето на главен колектор IX обхваща 977 метра. Строеж „Реконструкция на главен колектор IX и попадащия в трасето водопровод“ е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № ДК-07-Я-42/21.12.2020 г.

Реконструираната канализационна система обхваща 20 150 еквивалентни жители.

Изградените ВиК активи по втора фаза са предадени за експлоатация на ВиК оператора през месец юли 2021 година.

ОЩЕ НОВИНИ

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Проектът е към Наредбата за градската среда, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет

Ще модернизират лодкостоянка в пристанище Созопол

Ще модернизират лодкостоянка в пристанище Созопол

Ще се реконструира територията на рибарското пристанище чрез изграждане на плаващи пирсове, подобряване на инфраструктурата на кейовата стена и площадковите мрежи

Проект за многоетажен паркинг в "Младост" за 440 автомобила предлагат от СПАСИ СОФИЯ

Проект за многоетажен паркинг в "Младост" за 440 автомобила предлагат от СПАСИ СОФИЯ

Предвижда се гаражът да е висок едва 4 метра и на три нива - подземно, наземно и един етаж над земята, а фасадата да е с пълзяща зеленина

Подписан е договорът за финансиране на проекта за модернизация на жп линията от Волуяк до Драгоман

Подписан е договорът за финансиране на проекта за модернизация на жп линията от Волуяк до Драгоман

Отпуснатата финансова помощ е в размер на 166,2 млн. лева, които ще бъдат осигурени от ОПТТИ 2014-2020

Започва ремонтът на обходния път през Витиня

Започва ремонтът на обходния път през Витиня

На АМ „Хемус“ в следващите месеци ще се ремонтират 4 виадукта