Отново ще разглеждат искането за надстрояване на хотел "Маринела"

8844
ВАС отмени заповед за спиране на процедура по издаване на виза.

Преписката по издаването на тази заповед се връща в Столична община, за да бъде разгледана отново - т.е. в момента няма окончателно произнасяне по спора за 10-те етажа по същество. Заповедта на ДНСК за спиране на 1-етажното строителство също е в сила и в този смисъл на този етап хотелът не може да се надстроява.

 

 

 

неМАЛКО ХРОНОЛОГИЯ

 

2015

 

Намесите в хотел „Маринела" /преди „Кемпински Зографски" и хотел "Витоша - Ню Отани" /Японския хотел/ започнаха в началото на миналата година. Собственикът Ветко Арабаджиев променя част от южната фасада и разширява търговската площ, заемайки част от тротоара на бул. „Джеймс Баучер", започва и разширение и промяна на интериор.

 

 

Междувременно с разрешение за строеж от също вече бившия главен архитект на район „Лозенец" Тодор Господинов от хотела започват да изграждат „Надстройка на едноетажна нежилищна сграда - казино" върху ниското тяло на хотела по североизточния му фронт - на ъгъла на улиците "Червена стена" и "Петър Станчев". През лятото хотелът нашумя заради преместването на вишнево дърво от терен публична общинска собственост в частния имот, а на 13 май бившият вече главен архитект на Столична община Петър Диков предлага на Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) да проучи възможността хотел „Маринела" да бъде деклариран като недвижима културна ценност. За процедурата собствениците на хотела са уведомени на 1 декември.

 

2016

 

Месеци наред нищо не се променя коренно в ситуацията. На 21 март тази година от хотела подават искане за издаване на виза за проектиране на пристройка и надстройка от 2 до 10 етажа в западната част на хотелския комплекс. На 26 април обаче и.д. главен архитект на Столична община Бойка Къдрева /тогава тече конкурс за нов главен архитект/ спира издаването на визата с мотив, че се чака НИНКН да определи хотела като недвижима културна ценност.

 

1 - променена част от южната фасада и разширена търговска площ; 2 - надстройка на едноетажна нежилищна сграда; 3 - искане за издаване на виза за проектиране на пристройка и надстройка от 2 до 10 етажа 

 

В началото на май Камарата на архитектите в България /КАБ/ поиска официално становище във връзка с надстрояването на част от хотела. Според Камарата за такава емблематична сграда, без значение дали е паметник на културата или не, при каквато и да било намеса, собствениците и проектантите са длъжни да уведомят авторите /в случая наследниците или екипа на починалият през 2007 година японски архитект Кишо Курокава/.

 

 

Снимка: май 2016г.

 

На 16 май Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ издава заповед за спиране на строителството, защото констатира, че то се извършва, без да са одобрени технически проекти по всички части, без да е съставен протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа. ДНСК отменя и заповед на главния архитект на район „Лозенец" за допълване на разрешението за строеж. Причината е, че както разрешението, така и заповедта за допълването му са издадени от некомпетентен орган, защото строежът е втора категория, а главните архитекти на районите не могат да издават строителни книжа за нея.

 

Заповедта на ДНСК за спиране на строителството е оспорена от „Виктория Груп" АД пред Административния съд в София на 19 май и е поискано спиране на предварителното й изпълнение /което следва да се спазва, въпреки че се води съдебно производство по обжалването й/. На 20 май съдът обаче оставя без разглеждане искането на фирмата.

 

Тъй като разрешението за надстрояване с един етаж е нищожно, но е влязло в сила и не може да бъде отменено служебно от ДНСК, е подаден сигнал до прокуратурата за протестиране на разрешението за строеж пред началника на РДНСК Югозападен район. Разрешението за строеж е протестирано от Софийска градска прокуратура. Междувременно през юни от Съюза на архитектите в България /САБ/ и Камарата на архитектите в България /КАБ/ отново призовават институции и общество да съдействат срещу преустройството, а от хотела отговарят на това с писмо. На 13 юли Административният съд изпраща делото на началника на РДНСК Югозападен район, който е органът, който може да отмени разрешението за строеж на един етаж.  

 

Междувременно на 19 юли министърът на културата отказа да даде статут на недвижима културна ценност на хотела, позовавайки се на становище на НИНКН. На това реагира вече новият главен архитект на София Здравко Здравков и в законовия срок обжалва отказа на Вежди Рашидов пред Върховния административен съд /ВАС/. Чака се решение.

 

От хотела обжалват спирането на надстрояването с един етаж и пред ВАС. На 21 юли обаче той оставя в сила решението на Административния съд - т.е., „Виктория Груп" АД трябва да спре надстрояването и решението е окончателно. Собствениците на хотела обаче продължават юридическата битка, като обжалват и спирането на процедурата по издаване на виза за надстрояване с 10 етажа. На 28 юли Административният съд приема спирането за законосъобразно.

 

През цялото това време ДНСК прави проверки на място /последната обявена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ е на 25 август/. Дирекцията установява системно неизпълнение на заповедта за спиране на строежа, като тези проверки вече са съвместни с органите на Главна инспекция по труда и Министерството на вътрешните работи, тъй като е било установено и че се работи в извънработно време. Срещу виновните лица са образувани административно-наказателни производства, казаха от МРРБ.

 

На 30 август от „Виктория Груп" АД подават нова жалба в Административният съд срещу спирането на всички видове строително-монтажни работи и забрана достъп до строежа, независимо че вече има влязло в сила решение на ВАС. Затова на 1 септември Административният съд остави искането без разглеждане и прекрати производството по делото. Определението обаче по закон отново може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд...

 

Снимка: 12.09.2016г.

 

Но това не е всичко. От хотела обжалват и решението на Административния съд, че спирането на издаване на виза за 10 етажа е законосъобразно и на 17 октомври Върховният административен съд реши, че процедурата по проучване от страна на НИНКН дали на хотела да бъде даден статут на културна ценност не е основание за спиране на визата за надстрояването. Пред съда е представена и невлязлата в законна сила заповед на министъра на културата, с която е отказано да бъде даден статут на недвижима културна ценност на хотела. Според ВАС не без значение е и аргументът от жалбата на „Виктория Груп" АД, че дори и да се касаеше за недвижима културна ценност, то в този случай издаването на виза е задължително - чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Така Върховният административен съд връща делото на главния архитект на Столична община, за да се произнесе по искането за издаване на виза за надстрояване с 10 етажа на хотела. Чака се решението на арх. Здравко Здравков.

 

Снимка: 28.10.2016г.

 

Преди 2 дни - на 31 октомври, от началника на РДНСК Югозападен район е издадена заповед, с която е отменено издаденото разрешение за строеж на казино от главния архитект на район „Лозенец" -  поради липса на материална компетентност. Заповедта е в процес на връчване на заинтересованите лица, съобщиха днес от МРРБ.

 

Снимки: citybuild.bg 

Ема Димитрова