По-рано приключи проектът за рекултивация на старото сметище в с. Каменар

98

Срокът беше 20 май 2022 г.


Общата рекултивирана площ е близо 60 дка, а след техническата предстои и биологична рекултивация, която ще се извършва в продължение на три години чрез затревяване и запръстяване на терена. След този период намерението е да бъде изградена подходяща инфраструктура, така че мястото да стане извънградски парк.  

Теренът бе почистен от отпадъци и растителност и са изградени: опорна дига, дрениращ канал, горен изолационен екран и газови кладенци, които да предотвратяват изтичане на отделящия се леснозапалим газ метан. Ограничено е нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и е постигнато значително намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, които се отделяха неконтролируемо.  

Депото в с. Каменар бе закрито със заповед на директора на РИОСВ – гр. Бургас през февруари 2015 г., защото не отговаряше на нормативните изисквания за експлоатация на депа. Оттогава отпадъците, генерирани на територията на община Поморие, се депонират на регионално депо „Братово-запад”, община Камено. 

   

Проект BG16M1OP002-2.010-0049-C02 Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие, е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на близо 28 км от пътя Асеновград - Дълбок Извор

Започва ремонтът на близо 28 км от пътя Асеновград - Дълбок Извор

Отсечката преминава през селата Козаново, Патриарх Евтимово и Дълбок извор

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Проектът е към Наредбата за градската среда, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Настилката е в недобро състояние и се нуждае от обновяване

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

На заседанието на парламентарната Комисия по регионална политика депутатите приеха промените в Закона за обществените поръчки, с които се разрешава договорите да бъдат индексирани