Подобриха водоснабдяването на територията на Община Гоце Делчев по европейски проект

83

Общината усвои бюджет от 149 500 € за изпълнение на пилотните дейности


По-рано този месец се състоя семинар по проект „Ефективност на водните ресурси и правилно използване в системите за доставка на питейна вода“ /Water Rescue/, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, Договор № B2.6f.01 от 10.11.2017 г.

Семинарът бе насочен към регионалните и местни власти в България и Гърция, които работят по проблематиката за опазване и правилното използване на водите. На събитието се представи актуална информация от проектните ползите и се провокира дискусия за бъдещи действия в посока подобряване на качеството на водите и опазване на водните ресурси.

Участници в семинара бяха представители на партньорите – Михалис Поспорикас от Общинска компания за водоснабдяване и канализация Комотини, Ставрула Цицифли от Университет на Тесалия – научноизследователска катедра „Строителство“ и Веселина Танчева от Община Кърджали, които представиха най-важните изпълнени дейности и получените резултати.

Инж. Мутафчиев, директор дирекция „Устройство на територията“, представи строителните дейности, изпълнени от Община Гоце Делчев. Участие в семинара взе и инж. Молдованов, който презентира пилотните дейности на общината, свързани с наблюдение на загубите на питейна вода и резултатите, постигнати след подмяна на водопровода в гр. Гоце Делчев.

След презентациите се проведе дискусия на различни теми - опазване и устойчиво управление на водните ресурси; мониторингът и неговата ключова роля при управлението на водните ресурси; бъдещи действия в посока подобряване качеството на водите; нуждата от промени в нормативната уредба, от дългосрочна стратегия за ефективност от водоползването; Промяна във фокуса на ВиК дружествата в посока ефективност на водоползването и подобряване на инженерния капацитет; Иновациите в управлението на водните ресурси и приложими ли са те на територията на общините, участващи в проекта.

Проект Water Rescue има за цел да се осигури устойчиво управление на водните ресурси в трансграничния регион, посредством внедряване на нови иновативни технологии. Повишаването на ефективността на използването на водата, подобряването на качеството на водата по цялата верига на водоснабдяване и мониторингът доведоха до доставяне на качествена водоснабдителна услуга за гражданите и най-рационално използване на източниците на питейна вода.

Основните дейности, изпълнени по проекта за пилотна зона Община Гоце Делчев, са следните:

  • Направена оценка на актуалното състояние на бенефициента, както и воден одит и оценка на качеството на водата;
  • Разработена методология и инструменти за оценка на уязвимостта на водните ресурси – оценка на водния стрес;
  •  Обособяване на водомерна зона с постоянен дистанционен мониторинг на подаваното водно количество на вход;
  •  Измерване и анализ на данните, което продължи в рамките на една година;
  • Рехабилитация на част от главния водопровод обслужващ водомерна зона Дунав- бяха подменени близо километър и половина тръби; по трасето на уличната водопроводна мрежа се наложиха спирателни кранове, пожарни хидранти, автоматични въздушници и изпускатели, сградни водопроводни отклонения и др.

Община Гоце Делчев усвои бюджет от 149 500 € за изпълнение на пилотните дейности по проекта. Благодарение на приложените мерки, на територията на общината са постигнати следните резултати:

  • Ограничаване на подаденото водно количество в зоната с 30% от 20 045,52 м3/ср. месечно на 13974,48 м3/ср. месечно;
  • Намаляване на загубите на вода в зоната от 50% на 30%;
  • Ограничаване на броя на авариите в зоната от средно 9 на година до очаквани 0 на година в следващите 8-10 години.

Проект Water Rescue е иновативен чрез съвместните методологически подходи, технологии и инструменти за изпълнение. Изпълнението му не само предпазва водата от природния и човешкия натиск, но и гарантира безопасността и здравето на потребителите в Община Гоце Делчев, както и тяхното качество на живот, като е в съответствие с европейското и националното законодателство.

Настоящият текст е създаден в рамките на проект „Ефективност на водните ресурси и правилно използване в системите за доставка на питейна вода“ /Water Rescue/, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Отговорността за съдържанието на текста се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ОЩЕ НОВИНИ

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Проектът е към Наредбата за градската среда, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Настилката е в недобро състояние и се нуждае от обновяване

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

На заседанието на парламентарната Комисия по регионална политика депутатите приеха промените в Закона за обществените поръчки, с които се разрешава договорите да бъдат индексирани

Ще модернизират лодкостоянка в пристанище Созопол

Ще модернизират лодкостоянка в пристанище Созопол

Ще се реконструира територията на рибарското пристанище чрез изграждане на плаващи пирсове, подобряване на инфраструктурата на кейовата стена и площадковите мрежи

Проект за многоетажен паркинг в "Младост" за 440 автомобила предлагат от СПАСИ СОФИЯ

Проект за многоетажен паркинг в "Младост" за 440 автомобила предлагат от СПАСИ СОФИЯ

Предвижда се гаражът да е висок едва 4 метра и на три нива - подземно, наземно и един етаж над земята, а фасадата да е с пълзяща зеленина