Стремим се бул. „Витоша" да стане приятна зона за социално общуване

9768
Това каза за citybuild.bg ланд. арх. Мария Грозева, член на екипа, който разработва един от двата проекта за пешеходната зона.

За цялостното композиционно преструктуриране на булевардВитоша" и превръщането му в благоустроена пешеходна зона работят два екипа. Проектите са възложени от Дирекция „Архитектура и градоустройство" към Столична община. Територията, която е предмет на разработката, обхваща около 18500 м2 в участъка на бул. "Витоша", разположен в отсечката от ул. "Алабин" до бул. "Патриарх Евтимий" (с дължина около 670 м). Едната разработка е на ОП „Софпроект-ОГП" с екип: инж. Петър Терзиев, председателят на УС на Съюза на ландшафтните архитекти доц. д-р ланд. арх. Емил Галев, инж. Ангел Янев, инж. Маньо Манев и ланд. арх. Мария Грозева, с която разговаряхме относно проекта.

 

Арх. Грозева, какви са в момента недостатъците на булевард „Витоша" като пешеходна зона?

 

Откакто булевардът е структуриран като пешеходна зона, вероятно сте забелязали, че хората не вървят по средата на улицата, а продължават да ползват предимно наличните тротоари, тъй като в централната част нищо интересно не се случва - нито има възможности за рекреация, нито за социално общуване. Затова на базата на проучения световен опит в изграждането на пешеходни зони (като например в Испания, където те са много популярни, както и в други държави) е извършен анализ на пространственото и функционалното развитие на тази среда, като това даде възможност на проектантския екип да сформира ново пространство, съобразено със специфичния характер на града.

 

Общата концепция на „Софпроект" определя насоките за развитие на новопроектираното пешеходно пространство и изгражда една нова визия на централното градско ядро. Изчезват тротоарите, а рисунъкът на настилките се подчинява композиционно и смислово на архитектурната рамка и на специфичния дух на мястото. Улиците „Хан Аспарух", „Неофит Рилски", „Петър Парчевич", „Уилям Гладстон", „Солунска" и „Иван Н. Денкоглу" разделят пешеходната зона на 7 отделни участъка със собствен характерен облик, но свързани в единна пространствено-функционална структура. 

 

 

Проектът предвижда улиците „Хан Аспарух" и „Неофит Рилски" да са с ограничен режим на преминаване. Напречните улици сформират равномерни по големина участъци с непрекъснато пешеходно движение. За решаване проблемите на паркирането се предвижда подземен паркинг на две нива. Рампите за вход и изход са ситуирани на ул. „Солунска" и на бул. „Витоша" - пред Съдебната палата. Зоната ще бъде освободена от паркирани автомобили, като по този начин ще бъдат изтъкнати архитектурните достойнства на средата и градските пространства ще бъдат „извоювани" за жителите на града, смятат авторите на проекта.

 

 

Кое определи мястото на подземния паркинг на две нива с рампи за вход и изход на ул. „Солунска" и на бул. „Витоша" - пред Съдебната палата във вашия проект?

 

За целта бяха проучени подземните нива на метрото и беше отчетена цялата инженерна инфраструктура. Местоположението на паркинга и рампите за вход и изход бяха определени след предпроектните проучвания.

 

Плановата композиция в проекта и по-специално рисунъкът на настилки, зелени площи, цветни фигури, водни площи и фонтани от една страна целят решаването на комуникационните проблеми, изпълнявайки не само утилитарни, но и естетически функции, а от друга - се явяват обвързващ елемент между архитектурните обеми, възникнали в различни исторически периоди и с различно функционално предназначение, изграждащи градския център. Обемно пространствената композиция и по-специално разположението на едроразмерната растителност е съобразено с архитектурните обеми, като целта е подчертаване на достойнствата на архитектурната среда.

 

На какво се основава концепцията на проекта и какви предимства на булеварда подчертава?

 

Проектът беше замислен с концепция, чийто произход е Кривата река, съществуваща в далечното минало в тази зона, затова и рисунъкът на настилката на места е с редуване на тъмни и светли материали и с извити форми. Иначе предимствата са възможностите за създаване на стилни, изискани и добре композирани зелени площи, за създаване на социална среда с определени акценти - т.е. тази част от булеварда да стане притегателен център, да има идентификация на средата. 

 

 

Обединяващ елемент в архитектурния облик на пешеходната зона в проекта е на­стилката, изпълнена от разнообразни по цвят и фактура материали. Нейният рисунък е подчинен на еднометров модул и е разработен в единен ритъм с редуването на тъмни и светли материали. Формообразуването на рисунъка на декоративната настилка е повлияно в голяма степен от архитектурната рамка на зоната, като основните конструктивни елементи от фасадите продължават като ивици в плочника и по този начин насочват вниманието на пешеходеца към интересни ефекти и елементи в градската среда.

 

Напречните улици към бул. „Витоша", които носят спомена от старата улична схема на града, се търсят с павирана средна част и маркиране на тротоари в равния плочник. Паважът на всяка от тези улици завършва с елемент, който навлиза в плочника пред главните фасади на сградите и се вписва в него. На възлови места или при характерни уширения, се създават смислови акценти чрез сгъстяване на ритъма или промяна на рисунъка чрез внасяне на допълнителни материали. Съзнателно са търсени реплики и отзвуци на съществуващи характер­ни елементи в архитектонизираната среда, подчертаване на характерни пространствени оси и други, като по този начин се засилва усе­щането за единство на зоната.

 

 

При проектирането на зелените площи са взети предвид теренните и почвено-климатичните условия, характерни за Умерено-континенталната физикогеографска област. Използвани са дървесни и храстови видове, съобразени с тези условия. Проектът запазва всички индивиди от ценни дървесни видове и възстановява нарушения вече ритъм на характерните за този булевард улични дървета, като освен това предвижда една съвсем нова обемно-пространствената композиция на пешеходната зона посредством внасяне на нови декоративни дървесни и храстови растения, както и многогодишни цветя на подходящи места.

 

Какви дървесни, храстови видове и цветя предвиждате във вашия проект?

 

По отношение на съществуващите тротоари растителността е заснета и картирана, а на местата, където е изчезнала с времето, е попълнена със същите видове. Заедно с това в средната част сме предпочели използването на по-ниски компактни кълбовидни форми, като целта е да не закрива гледката към Витоша и новопроектираната растителност да е ситуирана така, че да не пречи на движението и да осигури естетична среда за разходки и отдих. Тъй като проектът е на ниво концепция обаче, в него все още не се уточняват видовете растителност. Все пак има два варианта на разработки на различни екипи и не знаем кой от двата ще бъде избран или ще бъдат обединени в едно. Така че тези неща ще бъдат уточнени в една следваща фаза.

 

 

Тъй като булевардът е разположен в най-силно урбанизираната градска част, в композиционно отношение проектът предлага прагматично решение, което включва: създаване на компактни растителни обеми; оформяне на невисок подстриган жив плет и барелефни групи от ниски иглолистни растения покрай него, благодарение на които се постига вътрешно членение и насочване на вниманието към отделни акценти на пространството; внасяне на ефектна растителност в зелените площи с цел да се постигне уют, колорит и облагородена екологична среда в екстериора на околните сгради; редово засаждане на дървета по протежение на пешеходната зона за създаване на необходимия ритъм съобразно с растера на настилката. Търсени са зелени площи, обогатени с растителни акценти от дървесно-храстови групи от видове с компактни корони, ефектно обагряне на листата и красив цъфтеж. Проектът предвижда също така и автоматизирани системи за поливане.

 

 

Обзавеждането на пешеходното про­странство на булевард „Витоша" е предвидено при постигане на единство между различните елементи и при създаване на кътове за сядане и тяхното допълване с цветарници и кошчета за смет. Социалноинтегриращ елемент на об­завеждането са електронните информационни табла, свързани директно с общинския сървър и осигуряващи ежедневна информация за граждани­те. Зоната е оборудвана с велостоянки, нови автоматизирани фонтанки, наблю­дателни камери. Изпълнени са всички основни изисквания за достъпност на средата за хора в неравностойно по­ложение. Останалата част от мерките, предвидени в проекта, като рампи­те пред сградите с широк обществен достъп, предстои да бъдат реализира­ни от техните собственици. В проекта е отделено особено внима­ние на нощното осветление. Осветителните тела ще бъдат енергоспестяващи, а част от освети­телните стълбове ще бъдат оборудвани с реф­лектори. Допълнително маркировъчно осветление, вкомпонирано в плочника, ще подчертава ритъма в настилката и основните посоки на движение. Ком­позиционните и смислови акценти в зоната ще изпъкват чрез характерно художествено осветление.

 

 

Арх. Грозева, имаше запитване от Съюза на архитектите към главния архитект на София Петър Диков защо няма обявен конкурс за преструктуриране на булевард „Витоша" и спазен ли е Законът за обществените поръчки. Как ще коментирате? 

 

Разработката ни е възложена от Дирекция „Архитектура и градоустройство" към Столична община и нашата цел е да създадем проекта. Лично аз не бих могла да коментирам този въпрос.

 

Какви са предимствата на вашия проект?

 

Мисля, че сме постигнали целта да се изгради една приятна зона за социално общуване, наситена с озеленяване и съобразена с всички налични структури и в една единна концепция.

 

Какво предстои в най-скоро време?

 

Очакваме експертен съвет, като точната дата още не е уточнена. На него ще бъде избран един от двата варианта или комбинация от двата, след което ще се проведе обществено обсъждане.

 

Интервю на Ема Димитрова