Възобновена е процедурата по актуализацията на Плана за управление на парк „Странджа“

272
В МОСВ е назначена среща за обсъждане на предложенията и възможностите за финализиране на проекта.

Министърът на околната среда и водите Асен Личев изиска актуализация на проекта на План за управление на Природен парк „Странджа" и предприемане на необходимите действия за процедурите по приемането му.  Проектът е разгледан на заседание на Висшия експертен екологичен съвет - специализиран състав за разглеждане на планове за управление на защитени територии към МОСВ на 30 ноември 2010 г. Съгласно Протокол и Решение № 4/2010 г. на Висшия експертен екологичен съвет, е възложено на Българска фондация „Биоразнообразие" преработване на проекта на Плана за управление на Природен парк „Странджа". Въпреки сериозната работа, извършена по изготвянето на Плана, промяната в законодателството и новоприетите нормативни документи налагат актуализиране и ново съгласуване с отговорните институции.

 

Процедурата за приемане на планове за управление на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, включително и за природни паркове, регламентира обсъждане на няколко етапа, разглеждане от Висшия експертен екологичен съвет, съгласуване и приемане с решение на Министерския съвет.