СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 81 от 28.IX

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 307 от 24 септември 2021 г. за изменение и допълнение на постановление № 155 на министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на министерството на правосъдието (дв, бр. 48 от 2015 г.)
 
Наредба № рд-06-53 от 17 септември 2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от европейския социален фонд плюс
 
Правилник за изменение на правилника за организацията, задачите и функциите на военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност (дв, бр. 91 от 2012 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1978 г., отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.(ревизиран анекс III на MARPOL)(приети с резолюция MERC.193(61) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 1 октомври 2010 г. в сила за република България от 1 януари 2014 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-3 от 15.02.2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на република България при участие в операции и мисии (дв, бр. 22 от 2013 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 30 от 2010 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г. за изменение на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г.изменения на анекс VI на MARPOL процедури за вземане на проби и проверка на съдържанието на сяра в гориво и индекс за проектиране на енергийна ефективност (ипее - EEDI)(приети с резолюция MEPC.324(75) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 20 ноември 2020 г. в сила за република България от 1 април 2022 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г. за изменение на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. към нея(северноамериканска зона за контрол на емисиите)(приети с резолюция MERC.190(60) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 26 март 2010 г. в сила за република България от 1 август 2011 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. (определяне на зоната за контрол на емисиите в карибско море и освобождаване на някои кораби, опериращи в зоната за контрол на емисиите в северна америка и зоната за контрол на емисиите на карибско море в съединените щати съгласно правила 13 и 14 и допълнение VII към анекс VI на MARPOL) (приети с резолюция MERC.202(62) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 15 юли 2011 г. в сила за република България от 1 януари 2013 г.)
 
Поправка
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г. за изменение на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. към нея(регионални договорености за пристанищни приемни съоръжения съгласно анекс VI на марпол и сертифициране на морски дизелови двигатели, оборудвани със системи за селективно каталитично редуциране съгласно NOx технически кодекс от 2008 г.)(приети с резолюция MERC.217(63) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 2 март 2012 г. в сила за република България от 1 август 2013 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г. за изменение на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. към неяизменения на анекс VI на MARPOL(забрана за превоз на несъответстващо на изискванията течно гориво, предназначено за изгаряне с цел за задвижване или експлоатация на борда на кораб)(приети с резолюция MERC.305(73) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 26 октомври 2018 г. в сила за република България от 1 март 2020 г.)
 
Заповед № сд-06-86 от 20 септември 2021 г. относно промяна на служебния адрес на лице, което може да бъде назначавано за синдик в производства по несъстоятелност по търговския закон
 

Променени актове

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (дв, бр. 7 от 2015 г.)
 
Наредба № н-10 от 31 март 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 
Наредба № н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
 
Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 
Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията (загл. изм. - дв, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г. (*))
 
Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
 
Наредба № н-32 от 3 декември 2010 г. за условията и реда за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни и за достъп до регистъра на военнослужещите
 
Наредба № н-33 от 9 декември 2010 г. за реда за изготвяне на регистър за отчитане на служебните дела и начина на определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела
 
Наредба № н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на министерството на отбраната
 
Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело
 
Правилник за организацията, задачите и функциите на военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
 
Наредба № н-18 от 19 декември 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.)
 
Правилник за дейността на военнослужещите в службата на военния аташе към задграничните представителства на република България
 
Наредба № н-5 от 25 януари 2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във военна академия "георги стойков раковски"
 
Наредба № н-11 от 2 май 2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
 
Протокол от 1978, отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973
 
Протокол от 1997, отнасящ се до измененията на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, както е поправена от протокола от 1978, отнасящ се към нея
 
Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Наредба № н-12 от 16 май 2018 г. за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
 
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
 
Наредба № н-18 от 5 декември 2019 г. за реда за регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на нато и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на нато, разположена на територията на република България, както и на придружаващите ги зависими лица
 
Наредба № н-3 от 3 февруари 2020 г. за психологичното осигуряване в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 
Наредба № н-2 от 27 януари 2021 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на военномедицинската академия
 
Заповед № рд-01-544 от 14 август 2019 г. за утвърждаване на национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от закона за хората с увреждания
 
Наредба № н-3 от 15 февруари 2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на република България при участие в операции и мисии (загл. изм. - дв, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.)
 
Постановление № 155 от 25 юни 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на министерството на правосъдието
 

Отменени актове

Правилник за устройството и дейността на стационарната комуникационна и информационна система