СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 62 от 27.VII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 241 от 22 юли 2021 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето, приета с постановление № 242 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 83 от 2007 г.)
 
Постановление № 244 от 22 юли 2021 г. за изменение на правилника за устройството и дейността на академията на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 339 на министерския съвет от 2014 г. (дв, бр. 92 от 2014 г.)
 
Постановление № 243 от 22 юли 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 
Постановление № 237 от 22 юли 2021 г. за изменение и допълнение на постановление № 175 на министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на отбраната (дв, бр. 57 от 2009 г.)
 
Постановление № 245 от 22 юли 2021 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с постановление № 39 на министерския съвет от 1994 г. (дв, бр. 18 от 1994 г.)
 
Постановление № 238 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления - за всяко дете, записано във втора възрастова група на общинските детски градини и училища, за осъществяване на предучилищно образование за 2021 г.
 
Решение № 523 от 22 юли 2021 г. за приемане на списък на иновативните училища в република България за учебната 2021/2022 година
 
Постановление № 239 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
 
Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на патентното ведомство на република България (дв, бр. 61 от 2018 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на електронна техника" (дв, бр. 56 от 2020 г.)
 
Решение № 539 от 22 юли 2021 г. за приемане на списък на изследователските висши училища
 
Постановление № 240 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "отново заедно", одобрена с решение № 453 на министерския съвет от 2021 г.
 
Постановление № 242 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
 
Постановление № 246 от 22 юли 2021 г. за извършване на промени на утвърдените със закона за държавния бюджет на република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на министерството на здравеопазването
 
Постановление № 247 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на министерството на здравеопазването за 2021 г.
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на националния осигурителен институт (дв, бр. 8 от 2014 г.)
 
Решение за избиране на временна комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на четиридесет и шестото народно събрание
 
Решение за създаване на временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от мвр, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията
 
Решение за създаване на временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години
 
Решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на лесопарк "росенец", в района на нос "чукалята", гр. бургас
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (дв, бр. 81 от 2020 г.)
 
Условия и ред за изменение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от нзок (дв, бр. 28 от 2019 г.)
 

Променени актове

Правилник за устройството и дейността на академията на министерството на вътрешните работи
 
Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на електронна техника"
 
Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от нзок
 
Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на отбраната (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)
 
Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
 
Правилник за организацията и дейността на националния осигурителен институт
 
Устройствен правилник на патентното ведомство на република България
 
Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
 
Правилник за прилагане на закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. и доп. - дв, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)
 
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)
 
Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на министерството на външните работи по закона за държавните такси